info Внимание! Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры. Подробнее

Текст договора взят с официального сайта ГИУ

Вычитываем кредитный договор по программе сотрудничества с Государственным Ипотечным Учреждением

 Бездеп в Золотом Кубке каждое воскресение.

Играй бесплатно в Book of Ra deluxe 6. 10 линий и 6 барабанов давно всеми любимой игры.

ДОГОВІР ПРО ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ №________
_______________________, з одного боку, (далі — Кредитор), місцезнаходження якого: ____________________ в особі ____________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони, та____________________, який (а) зареєстрований (а) за адресою: ____________________, паспорт: серія ____№ ____, виданий ____________________, ідентифікаційний номер: ____________________ (далі — Позичальник), з іншої сторони, разом за текстом договору іменовані — Сторони, уклали цей договір (далі — Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Кредитор зобов’язується надати Позичальнику на умовах цього Договору грошові кошти в сумі ____________________ (____________________) грн. (далі — Кредит), а Позичальник зобов’язується прийняти, належним чином використати та повернути Кредит, а також сплатити відсотки за користування Кредитом в розмірі ____(____________________) % річних в порядку, на умовах та в строки, визначені цим Договором.
1.2 Позичальник зобов’язується повернути Кредитору відповідно до умов цього Договору Кредит не пізніше «__» ___________ 20__ р. Кредит надається на: (вказати необхідне, наприклад: — придбання у власність за договором купівлі-продажу №____ від__________, за договором міни, тощо, окремої квартири, розташованої за адресою: ____________________, з метою постійного проживання (здачі в оренду); або: — придбання у власність за договором купівлі-продажу №____ від__________ окремого житлового будинку, розташованого за адресою: ____________________, з метою постійного проживання (здачі в оренду); — земельної ділянки за договором купівлі-продажу №____ від ____________________, розташованої за адресою: ____________________).
1.3 Кредит надається на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.
1.4 Платежі за Кредитом здійснюються Позичальником виключно у національній валюті України — гривні.
1.5 Детальний розпис загальної вартості платежів по цьому Договору, що включає в себе суму щомісячних платежів по поверненню Кредиту, відсотків, інших супутніх платежів та розрахунок сукупної вартості кредиту та реальної відсоткової ставки, визначається цим Договором та Додатком № 1 до цього Договору.
1.6 Тип відсоткової ставки за цим Договором — фіксована.

2. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
2.1 Сторони погоджуються з тим, що зобов’язання Кредитора надати Кредит в повному обсязі протягом одного робочого дня виникає з моменту виконання усіх та кожної з наведених нижче умов:
2.1.1 Укладення, в забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, відповідного Іпотечного договору (вказуються також інші договори у разі їх укладання, наприклад Договір поруки тощо), з урахуванням положень розділу 3 цього Договору.
2.1.2 Укладення договору страхування, за яким Предмет іпотеки має бути застрахований на користь Кредитора від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування на повну (оціночну) вартість Предмету Іпотеки, зазначену в Іпотечному договорі, на весь строк дії Договору. Такий договір страхування має бути укладений не менше ніж на один рік з умовою обов’язкової пролонгації на наступний термін. (Вказуються також інші договори страхування у разі вимоги Кредитора щодо їх укладання, наприклад: Особисте страхування Позичальника на користь Кредитора у розмірі суми наданого Кредиту на весь строк Кредиту, але не менше одного року, з умовою обов’язкової пролонгації договору страхування на наступний термін).
2.2 Кредитор має право припинити видачу Кредиту у разі істотної зміни кон’юнктури кредитного ринку або інших фінансових ринків, якщо така зміна може спричинити істотне погіршення фінансового результату від виконання кредитних операцій за цим Договором для Кредитора відносно очікуваного фінансового результату на момент укладення цього Договору.
2.3 Кредит надається шляхом (видачі готівки через касу/зарахування Кредитором коштів на поточний рахунок Позичальника № 2620__________, відкритий у Кредитора).
2.4 Позичальник зобов’язується до числа (встановлюється таке ж число, яким укладено цей Договір. Наприклад, якщо Договір від 15 числа, то дата повернення Кредиту та сплати нарахованих відсотків — 15 числа щомісячно) кожного місяця, починаючи з наступного після укладання цього Договору місяця, здійснювати повернення Кредиту та сплачувати нараховані Кредитором відсотки за користування Кредитом, ануїтетними платежами в сумі, не менше ____ (__________ ) грн., відповідно до Графіку погашення Кредиту (далі — Графік), шляхом внесення готівки до каси Кредитора або шляхом безготівкових перерахувань на рахунок № 2909__________, відкритий у Кредитора. Останній ануїтетний платіж Позичальник зобов’язується здійснити не пізніше «__»_____ 20__ р. Заборгованість за Кредитом зменшується у день, передбачений Графіком. Сума щомісячного ануїтетного платежу розраховується згідно формули:

Сума щомісячного ануїтетного платежу

L — залишок суми Кредиту на розрахункову дату;
Р — розмір відсоткової ставки, встановленої цим Договором (у відсотках річних);
n — строк Кредиту (у місяцях).
2.5. Нарахування відсотків за користування Кредитом здійснюється Кредитором щомісяця, не пізніше дня сплати ануїтетного платежу, зазначеного в п.2.4. цього Договору, за фактичний час користування Кредитом, включаючи день видачі коштів через касу/зарахування Кредитором коштів на поточний рахунок Позичальника №2620__________, відкритий у Кредитора, та виключаючи день повернення Кредиту. Відсотки розраховуються на фактичну суму неповернутого Кредиту, за методом _____ «факт-факт», згідно якого для розрахунку днів використовується фактична кількість днів у місяці та році;
— «30/360» -, згідно якого для розрахунку днів використовується умовна кількість днів у місяці — 30, у році -360). При повному поверненні Кредиту нараховані відсотки сплачуються одночасно з поверненням Кредиту.
2.6. При надходженні від Позичальника коштів, виконання зобов’язань за цим Договором здійснюється у наступній черговості:

 • відшкодування витрат Кредитора на звернення до суду у зв’язку з простроченням Позичальником виконання обов’язків за цим Договором;
 • сплата пені на прострочені нараховані відсотки за користування Кредитом (якщо прострочення буде мати місце);
 • сплата пені на прострочені платежі по Кредиту (якщо прострочення буде мати місце);
 • сплата прострочених нарахованих відсотків за користування Кредитом (якщо прострочення буде мати місце);
 • сплата нарахованих строкових відсотків за користування Кредитом;
 • сплата простроченої заборгованості за Кредитом (якщо прострочення буде мати місце);
 • сплата строкової заборгованості за Кредитом;
 • дострокове повернення Кредиту.

2.7. У разі несплати Позичальником чергового платежу у строки та в сумі, які визначені цим Договором, сума такого платежу вважається простроченою заборгованістю.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ
3.1 Виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором (в тому числі і додатковими угодами до нього) забезпечується:

 • іпотекою нерухомого майна житлового призначення, розташованого за адресою: __________, визначеного в Іпотечному договорі;
 • договором поруки (вказується в разі наявності цього виду забезпечення).

3.2 Кредит, наданий Кредитором, також забезпечується всім належним Позичальнику майном і коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, установленому законодавством.
3.3 Іпотечний договір укладається Кредитором (Іпотекодержателем) та Іпотекодавцем одночасно із укладанням цього Договору. Договір поруки укладається Кредитором, Позичальником та Поручителем одночасно із укладанням цього Договору. Договори страхування повинні бути укладені Позичальником за власний рахунок у день укладання цього Договору з урахуванням пункту 2.1.2. цього Договору.

4. ДОСТРОКОВЕ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
4.1 Повним достроковим поверненням вважається сплата Позичальником суми Кредиту до настання дати, зазначеної у п. 1.2 цього Договору. Одночасно з повним достроковим поверненням Кредиту Позичальник сплачує відсотки за користування Кредитом, нараховані у відповідності до положень п.2.5. цього Договору.
4.2. Для здійснення повного дострокового повернення Кредиту Позичальник повинен отримати від Кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості за цим Договором на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за Кредитом, відсотки за користування Кредитом, нараховані до дати повного повернення Кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у Позичальника відповідно до умов цього Договору.
4.3. Достроковим частковим поверненням Кредиту вважається сплата Позичальником суми, що перевищує розмір чергового ануїтетного платежу але є меншою ніж сума, визначена відповідно до п. 4.2. цього Договору.
4.4. Позичальник має право збільшити суму періодичних виплат за цим Договором шляхом укладення з Кредитором додаткової угоди до цього Договору, якою буде збільшено розмір ануїтетного платежу та переглянуто Графік.
4.5. Позичальник ініціює укладення додаткової угоди, зазначеної у п. 4.4. цього Договору, шляхом надання Кредитору письмової заяви.
4.6. Не раніше 10 банківських днів з моменту надання заяви, зазначеної у п. 4.5. цього Договору, Кредитор укладає з Позичальником відповідну додаткову угоду до цього Договору.
4.7. Усі кошти, отримані від Позичальника при достроковому частковому поверненні Кредиту, розподіляються в черговості, визначеній п.2.6. цього Договору, а нарахування відсотків за користування Кредитом здійснюється у відповідності до положень п.2.5. цього Договору.
4.8. Здійснення дострокового часткового повернення Кредиту у поточному платіжному періоді не звільняє Позичальника від сплати чергового ануїтетного платежу у наступному платіжному періоді.

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
5.1. Кредитор зобов’язаний:
5.1.1. Надати Позичальнику Кредит в порядку і на умовах, викладених в цьому Договорі.
5.1.2. Відкрити Позичальнику позичковий рахунок для надання Кредиту та обліку залишку заборгованості за Кредитом, рахунок для нарахування та обліку нарахованих відсотків за Кредитом та рахунок для зарахування коштів, спрямованих на погашення заборгованості за цим Договором, згідно положень та правил, що діють у Кредитора.
5.1.3. У разі відступлення права вимоги за цим Договором Державній іпотечній установі або іншим особам, у п’ятиденний термін направити Позичальнику письмове повідомлення про це.
5.1.4. Не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану Позичальника, яка складає банківську таємницю, за винятком випадків:

 • коли розкриття банківської таємниці без погодження з Позичальником є обов’язковим для Кредитора у відповідності з чинним законодавством України;
 • надання інформації щодо кредитної справи Позичальника Державній іпотечній установі або іншим особам.

5.1.5. Надавати Позичальнику, за його вимогою, довідки щодо поточної заборгованості за Кредитом та розрахунки платежів за цим Договором, з оплатою таких послуг у відповідності до тарифів, встановлених Кредитором.
5.2. Кредитор має право:
5.2.1. Вимагати від Позичальника належного виконання останнім взятих на себе зобов’язань по цьому Договору.
5.2.2. Проводити перевірку цільового використання Кредиту та дотримання умов його забезпечення.
5.2.3. Передати інформацію щодо кредитної справи Позичальника Державній іпотечній установі або іншим особам .
5.2.4. Вимагати від Позичальника дострокового повернення суми Кредиту в частині або в цілому, сплати відсотків за його користування та інших платежів, що належать до сплати за цим Договором, у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником будь-яких зобов’язань за цим Договором або за Іпотечним договором, в тому числі, але не виключно, у випадку:

 • прострочення сплати чергового платежу за Кредитом та відсотків за користування Кредитом понад 3 (трьох) місяців;
 • використання Кредиту не за цільовим призначенням;
 • неподання Позичальником, на вимогу Кредитора, даних та інформації, що стосуються його фінансового стану та/або стану Предмету Іпотеки за Іпотечним договором, а також перешкоджання Кредитору в здійсненні перевірки Предмету Іпотеки;
 • не надання Кредитору будь-яких документів, якщо обов’язок щодо їх надання Позичальником передбачений цим Договором;
 • погіршення фінансового стану Позичальника або стану забезпечення, визначеного у пункті 3.1 цього Договору;
 • встановлення такими, що не відповідають дійсності, відомостей, які містяться у даному Договорі, Іпотечному договорі або інших документах, наданих Позичальником;
 • порушення проти Позичальника кримінальної справи або справи про визнання Позичальника недієздатним чи обмежено дієздатним;
 • порушення Позичальником умов Іпотечного договору, в тому числі в разі несплати страхових платежів та/або порушення умов зберігання Предмету іпотеки, що призвело до пошкодження та/або знищення та/або втрати його вартості;
 • виникнення ситуації, коли на Предмет Іпотеки за Іпотечним договором може бути звернено стягнення за іншими зобов’язаннями Позичальника;
 • відмови Позичальника від обґрунтованої пропозиції Кредитора щодо пролонгації (переукладення) договорів страхування та/або переоформлення (переукладення) Іпотечного договору та/або інших договорів, необхідність укладення яких випливає з цього Договору;
 • настання страхових випадків по договорам страхування, передбачених пунктом 2.1.2 цього Договору;
 • недотримання Позичальником обов’язків щодо надання Кредитору письмової інформації про настання страхового випадку щодо предмету застави у строк, визначений цим Договором;
 • здійснення Позичальником перепланування нерухомості житлового призначення, яку передано в іпотеку, з порушенням чинного законодавства та без погодження з Кредитором тощо;
 • іншого істотного порушення умов Договору, шляхом направлення повідомлення з зазначенням дати про дострокове розірвання Договору.

5.2.5. Не рідше одного разу на рік здійснювати перевірку фінансового стану Позичальника.
5.2.6. У випадку настання страхових випадків за договорами страхування, передбаченими пунктами 2.1.2. цього Договору, отримати страхове відшкодування для погашення суми заборгованості за цим Договором.
5.2.8. За рахунок коштів, які надходять Кредитору на погашення заборгованості Позичальника за цим Договором, Кредитор має право в першу чергу відшкодувати свої витрати/збитки, які виникли у зв’язку зі сплатою послуг, які надані або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Кредитора по Договорах застави/іпотеки, укладеними з метою забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором. До послуг, вказаних у цьому пункті, відносяться: послуги, пов’язані з реалізацією застави/іпотеки; представництво інтересів Кредитора в суді й перед третіми особами й т.п.
5.2.8. Доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованості Позичальника за цим договором, а також про наявність (відсутність) і стан майна, переданого в забезпечення виконання зобов’язань, у випадку порушення Позичальником зобов’язань за цим Договором в межах чинного законодавства.
5.3. Позичальник зобов’язаний:
5.3.1. Належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.
5.3.2. Повернути Кредит в сумі, вказаній у п.1.1. цього Договору, своєчасно сплачувати відсотки за користування Кредитом. У випадку невиконання або неналежного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором — сплатити штрафні санкції та інші платежі, у строки та на умовах, що визначені цим Договором.
5.3.3. У разі порушення умов цього Договору та/або Іпотечного договору, на вимогу Кредитора достроково повернути Кредит з одночасною сплатою нарахованих відсотків за користування кредитними коштами, штрафних санкцій та інших платежів, передбачених умовами цього Договору.
5.3.4. Відповідати всіма власними коштами та майном по своїх зобов’язаннях, що випливають з цього Договору.
5.3.5. Замінити повністю предмет іпотеки у разі його знищення або значного пошкодження.
5.3.6. У разі наміру здійснити дострокове повернення Кредиту, письмово попередити про це Кредитора з урахуванням положень розділу 4 цього Договору
5.3.7. Розуміючи необхідність здійснення Кредитором контролю за фінансовим станом та кредитоспроможністю Позичальника, а також за станом забезпечення повернення Кредиту, Позичальник зобов’язується, протягом дії цього Договору, надавати Кредитору:

 • кожні 12 (дванадцять) місяців з моменту укладення цього Договору або на першу вимогу Кредитора, документи, що підтверджують фінансовий стан Позичальника;
 • кожні 12 (дванадцять) місяців з моменту укладення цього Договору, або на першу вимогу Кредитора, документи, що характеризують предмет забезпечення за Іпотечним договором та надавати Кредитору можливість огляду предмету іпотеки;
 • в разі прострочення Позичальником строку повернення будь-якої частини Кредиту та/або сплати відсотків за його користування, негайно подати Кредитору документи, що підтверджують фінансовий стан Позичальника або документи, що підтверджують причини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором;
 • у разі настання будь-яких страхових випадків, визначених договорами страхування, письмово повідомити про це Кредитора протягом 2 (двох) робочих днів.

5.3.8. У 30-ти денний строк повідомити Кредитора про: зміну місця реєстрації та/або місця постійного проживання Позичальника; зміну його місця працевлаштування; зміну прізвища, імені, по-батькові Позичальника, та інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов’язань за цим Договором.
5.3.9. Упродовж дії цього Договору:

 • не отримувати будь-які кредити або позички без попередньої письмової згоди Кредитора;
 • не передавати в наступну іпотеку майно, що є предметом іпотеки за Іпотечним договором;
 • не надавати порук по відношенню до інших юридичних чи фізичних осіб без попередньої письмової згоди Кредитора;
 • не перешкоджати представникам Кредитора при проведенні перевірки цільового використання кредиту, предмету Іпотеки тощо.

5.3.10. Застрахувати відповідно до вимог Закону України «Про іпотеку» предмет забезпечення за цим Договором на таких умовах:

 • страхова сума повинна бути не меншою оціночної вартості предмету іпотеки, зазначеної в Іпотечному договорі;
 • термін страхування має бути визначений на весь строк дії цього Договору з обов’язковою щорічною сплатою страхових внесків, або предмет іпотеки має бути застрахований на рік з умовою обов’язкової пролонгації на кожен наступний рік по день повного повернення Кредиту та нарахованих відсотків, що підтверджується відповідними договорами та платіжними документами;
 • предмет іпотеки має бути застрахований на користь Кредитора від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування.

5.3.11. Не вчиняти дій, які можуть призвести до невиконання своїх зобов’язань за цим Договором або Іпотечним договором.
5.3.12. На підставі наданих Кредитором підтверджуючих документів відшкодувати витрати/збитки Кредитору, які виникли у зв’язку із наданням бюро кредитних історій інформації про Позичальника (Кредитор повідомляє Позичальника про назву та адресу бюро, до якого передаватиме інформацію про Позичальника), а також сплатою послуг, які надані або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Кредитора за цим Договором, а також договорами застави, іпотеки, поруки й т.п., укладеними з метою забезпечення зобов’язань Позичальника за цим Договором. До послуг, вказаних у цьому пункті, відносяться: послуги, пов’язані з реалізацією застави; представництво інтересів Кредитора в суді й перед третіми особами та ін. Позичальник зобов’язується відшкодувати Кредитору в повному обсязі витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (при залученні їх для представництва інтересів Кредитора), пов’язані з розглядом суперечок за цим Договором у судах всіх інстанцій, у т.ч. апеляційної й касаційної, а також на всіх підприємствах, організаціях всіх форм власності, в органах державної влади й керування — у строк, зазначений у письмовій вимозі Кредитора.
5.4. Позичальник має право:
5.4.1. Одержувати від Кредитора інформацію про залишок заборгованості за Кредитом та відсотків за його користування, у вигляді Графіка, довідок тощо.
5.4.2. Порушувати перед Кредитором питання про перенесення строку погашення Кредиту у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього (Позичальника) причин.
5.4.3. Достроково повернути Кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат, з урахуванням розділу 4 цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, обумовлених чинним законодавством України та цим Договором.
6.2. За порушення взятих на себе зобов’язань з повернення суми Кредиту та/або сплати відсотків за користування Кредитом та/або сплати ануїтетних платежів. Позичальник зобов’язується сплатити на користь Кредитора пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу, за кожний день прострочення.
6.3. Виконання Позичальником вимоги Кредитора щодо дострокового повернення суми Кредиту та інших платежів відповідно до п.5.2.4. цього Договору повинно бути здійснено Позичальником не пізніше 60 (шістдесяти) календарних днів з дати отримання ним такої вимоги.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
7.1. У разі виникнення між Сторонами спорів та суперечок за цим Договором або у зв’язку з ним. Сторони зроблять все необхідне для врегулювання вказаних спорів та суперечок шляхом переговорів.
7.2. Спори та суперечки в рамках цього Договору, врегулювання яких неможливо досягнути шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

8. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Позичальника проінформовано та він згоден, що права вимоги за цим Договором можуть бути передані у заставу або відступлені Державній іпотечній установі або іншим особам.
8.2. Позичальника проінформовано та він згоден, що його зобов’язання за цим Договором та персональні дані можуть бути включені до іпотечного покриття (при випуску іпотечних цінних паперів) або приєднані до консолідованого іпотечного боргу та іпотека може бути включена до іпотечного пулу у відповідності до чинного законодавства України.
8.3. Будь-які повідомлення, які направляються Позичальнику в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Позичальника, окрім випадків, що передбачені окремими положеннями цього Договору.
8.4. Будь-які повідомлення, які направляються Кредитору в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі.
8.5. Сторони домовилися, що у разі коли дата чергового платежу за Кредитом припадає на загальновстановлені вихідні, святкові або інші неробочі дні, днем сплати чергового платежу за Кредитом визначається перший за таким неробочим днем робочий день.
8.6 Позичальник доручає __________ (банк) списувати кошти із всіх своїх поточних рахунків, відкритих у __________ (банк), у валюті Кредиту або у валюті, відмінної від валюти кредиту, при наявності на них необхідної суми коштів, не наданих у Кредит, у межах сум, які підлягають сплаті Кредитору за цим Договором, при настанні строків платежів (здійснювати договірне списання). Списання коштів здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством. У випадку недостатності чи відсутності у Позичальника коштів у національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом і/чи відсотків за його користування, і/чи винагороди, і/чи штрафів (пені), __________ (банк) має право на списання коштів Позичальника в іноземній валюті, у розмірі, еквівалентному сумі заборгованості за цим Договором на дату погашення, і продаж стягненої іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (далі МВРУ) (за курсом МВРУ для цієї операції на дату її проведення) на користь Кредитора, з відшкодуванням__________ (банк) витрат на сплату зборів, комісій і вартості наданих послуг. При цьому Позичальник доручає __________ (банк) оформити заявку на продаж іноземної валюти на МВРУ від імені Позичальника.

9. ГАРАНТІЇ
9.1. Підписанням цього Договору Кредитор підтверджує:

 • наявність всіх необхідних ліцензій та дозволів, необхідних для видачі та обслуговування Кредиту за даним Договором;
 • що даний Договір підписаний з боку Кредитора уповноваженою на те особою з дотриманням вимог та процедур (стандартів, правил), прийнятих Кредитором.

9.2. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує:

 • cвою здатність виконувати умови даного Договору;
 • що цей Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є обов’язковими для Позичальника;
 • що він володіє всіма документами, що необхідні для оформлення цього Договору;
 • що відсутні будь-які перешкоди для виконання цього Договору на день його підписання;
 • що на день підписання цього Договору відсутні будь-які судові розслідування (спори), розслідування з боку державних контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно вплинути на фінансовий стан та кредитоспроможність Позичальника;
 • що надані Позичальником Кредитору документи (інформація) для розгляду питання про кредитування та інші документи (інформація), пов’язані з обслуговуванням Кредиту, не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством;
 • що Позичальник у повному обсязі розуміє всі умови цього Договору, свої права та обов’язки за цим Договором і погоджується з ними;
 • що Позичальник повністю є дієздатним та укладення цього Договору не потребує узгодження з третіми особами.

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
10.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.
10.3. Цей Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України.
10.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору викладаються в письмовій формі та набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими на те представниками Сторін.
10.5. Додаткові угоди до цього Договору, які можуть бути укладені в майбутньому, є його невід’ємною частиною.
10.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
10.7. Цей Договір складений у 3 (трьох) оригінальних примірниках (один примірник для Позичальника, два — для Кредитора), що мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.
10.8. Сторони домовились, що кожен аркуш цього Договору (всі примірники) нумерується та засвідчується підписами Сторін, Договір прошивається та на звороті останнього аркуша скріплюється печаткою Кредитора та підписами Сторін.
10.9. Сторони зобов’язані вчасно та з урахуванням пункту 5.3.8 цього Договору повідомляти одна одну про зміни адреси місця проживання, номерів телефонів, всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань за ним.
10.10. Позичальник дає згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження його персональних даних та персональних даних пов’язаних з ним осіб, відповідно до чинного законодавства. До інформації про Позичальника, що може бути надана в бюро кредитних історій, відносяться відомості про грошові зобов’язання Позичальника, а саме:

 • відомості про Кредитний договір та зміни до нього (номер і дата укладання правочнну, сторони, вид правочину);
 • сума зобов’язання за укладеним кредитним правочнном;
 • вид валюти зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; про припинення кредитного правочину та спосіб його припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо); про визнання кредитного правочину недійним і підстави такого визнання. Під кредитним правочином розуміється цей Договір.

 

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
 

[………….]
 

 

Ocтaвить oтзыв прo Вычитываем кредитный договор по программе сотрудничества с Государственным Ипотечным Учреждением
Roberttef
2023-06-20 09:06

Aloha, makemake wau eʻike i kāu kumukūʻai.

Django2023
2023-06-08 10:06

Hello. And Bye.

Менеджер
2023-05-22 04:05

На що самє вам потрібена ціна?

Roberttef
2023-05-21 12:05

Hi, მინდოდა ვიცოდე თქვენი ფასი.

Новый комментарий